EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kotrba Emil
Kotrba Emil
Malíř, grafik realistické orientace, autor exlibris, ilustrátor.

Emil Kotrba se narodil 22.2.1912 ve Znojmě.

V patnácti letech odchází do Brna do školy uměleckých řemesel, kde byl jeho učitelem Petr Dillinger. Zde získal mladý student základy všech grafic­kých technik, které později uplatnil ve své rozsáhlé tvorbě. Už ve škole v Brně dochází na veterinární fa­kultu, kde kreslí a studuje anatomii koní. V roce 1931 odchází na Akademii výtvarných umění a pokračuje ve studiu v grafické speciálce T. F. Šimona. Od první­ho ročníku získával na akademii ročníkové první ceny a jeho rádcem a přítelem se stal prof. Max Švabinský. Ani při studiích v Praze nezapomněl na studium koní a při pobytech v Brně externě navštěvoval přednášky zoologie a anatomie. Studie na Akademii výtvarných umění ukončil v. r. 1937. Stal se profesorem figurálního kreslení na Reklamní škole v Praze. Od r. 1942 se vě­noval volné tvorbě. Byl dlouholetým členem SČUG Hollar, studoval koně v hřebčínech v Čechách, na Mo­ravě i na Slovensku.

Umělecké dílo Emila Kotrby tvoří dva samostatné cel­ky. Prvním je grafická tvorba, ve které realizoval více než 1000 volných grafických listů a kolem 1500 exlibris, novoročních přání, oznámení narození dítěte, po­zvánek k jezdeckým dnům a další příležitostné grafiky. Druhou část tvorby zaujímá malba, která se stále více zaměřovala na portrét a vědeckou studii koně. Kromě grafických listů a obrazů realizoval několik známek s motivy koní, ilustroval řadu knih s různou tématikou a ilustroval některé učebnice, kde opět uplatnil velikou znalost přírody. Byl dlouholetým spolupracovníkem redakce časopisu Náš chov, pro který realizoval stov­ky kreseb a desítky barevných příloh. Za svou tvorbu získal četná ocenění a medaile u nás i v zahraničí. K nejvýznamnějším patří „Pešinova medaile" udělená autorovi v r. 1969 Vysokou školou veterinární v Brně za zásluhy v malování zvířat. Jeho samostatné výstavy byly téměř ve všech městech, která měla nějaký vztah k chovu koní, dále v umělcově rodišti, několik výstav v SČUG Hollar a velká posmrtná výstava byla realizo­vána na zámku Kozel u Plzně. Samostatná stálá expo­zice grafických listů, kreseb a obrazů je umístěna od r. 1996 v prostorách zámku a hřebčína v Kladrubech nad Labem.

Tvorba exlibris tvoří jedinečný celek. Emil Kotrba prv­ní opus vytvořil již v roce 1927, ale v soupisu značek z roku 1944 je uváděn nejstarší list až z roku 1936. List byl připsán Trude Pohl, jedná se o zinek a list zobra­zuje „tanečnici a paletu". V r. 1944 už měl tvůrce na kontě 74 opusů, v roce 1962 500 listů a dnes se počet exlibris odhaduje na 800 kusů. První listy byly tištěny jako zinkografie, dále navazuje technika leptu, která byla později vystřídána dřevory­tem a stále častěji litografií s podtiskem nebo bare­vnou litografií. Emil Kotrba se uměl přizpůsobit poža­davkům objednatele, nevyhýbal se námětům zobrazujícím archi­tekturu, dovedl

ztvárnit portrét, ale k nejvděčnějším motivům patřil kůň a ženský akt. Také mo­tivy ostatních zvířat kreslil s po­těšením a patří k nejkrásnějším listům z Kotrbovy tvorby. Emil Kotrba patří bezesporu k nejvýznamnějším tvůrcům ex­libris u nás a to nejen počtem lis­tů, ale i vysokou uměleckou hodnotou a dokonalým grafic­kým provedením. Jeho listy si získaly oblibu nejen u českých sběratelů, ale desítky listů autor realizoval pro sběratele v Rakousku, SRN, Belgii, Dánsku, Ho­landsku a Itálii. Neúnavným propagátorem jeho listů byl Rudolf Klinkovský, který vydal několik samostat­ných souborů a také Ing. Jiří Soukup, který připravil vydání souboru pro Knižní velkoobchod. Velké záslu­hy za propagaci tvorby má také Miroslav Zuna. Zájem o tvorbu E. Kotrby po jeho smrti sice poklesl, ale ve všech větších sbírkách je zařazen na přední místo. SS-PE vydal r. 1944 soupis exlibris a novoročenek, auto­rem je J. Žižka.

Náklady exlibris se pohybují od 50- 150 kusů. U dře­vorytu pak často podepsal autor i 200 listů. Vždy ale dbal o kvalitu tisku, listy špatně vytištěné (lito, dřevo­ryt) vždy likvidoval! Listy jsou podepsány tužkou ce­lým jménem s uvedením letopočtu vzniku.

Emil Kotrba zemřel v předvečer svých nedo­žitých narozenin 21. 2. 1983 v Praze.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 08:54:08
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one