EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Kábrt Josef
Kábrt Josef

Výtvarník a režisér animovaného filmu, kreslíř, grafik, malíř, tvůrce exlibris a ilustrátor.

Josef Kábrt se narodil 14. října 1920 v Lomnici nad Popelkou.

Pocházel z rodiny škol­níka z Lomnice a měl jednoho bratra. Uměleckého vzdě­lání se mu dostalo nejprve na Státní odborné škole ke­ramické v Praze u profesorů V. Vokálka a J. Znoje. V ro­ce 1936 přestoupil na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a studoval v atelieru profesora F. Kysely, studia ukončil roku 1941 u profesora J. Bendy. Do konce druhé světové války pracoval ve Studiu kresleného filmu ve Zlí­ně a od roku 1945 v atelieru Jiřího Trnky Bratři v Triku ja­ko výtvarník a režisér. Po odchodu do důchodu žil stří­davě v Praze a v Lomnici nad Popelkou a věnoval se ma­lířské a grafické tvorbě.

Nejpodstatnější část své tvůrčí činnosti věnoval kresle­nému filmu. Od roku 1948, kdy začal pracovat samo­statně, natočil jako hlavní tvůrce více než 30 filmů. V letech 1956-1958 spolupracoval s francouzským umělcem Jeanem Effelem na filmu Stvo­ření světa a několikrát navštívil Francii. Při své práci ve filmu se věnoval i další výtvarné činnos­ti. Ilustroval několik knih. Malbě a grafice se soustavněji věnoval po odchodu do důchodu od roku 1979. Malíř­ské dílo Josefa Kábrta získalo mnoho obdivovatelů na četných výstavách doma i za hranicemi. Promlouvá k di­vákům srozumitelně a klade otázky které diváka vždy za­jímaly a zajímají i trápí. Dobro a zlo, krása a ošklivost, lás­ka a nenávist - to byly časté náměty jeho děl. Zářivými barvami zobrazoval krásu žen, ale i škleb podivných po­stav. Na Josefa Kábrta silně zapůsobilo umění přelomu století, symbolismus a secese, obohatil je však o svou bohatou fantazii, která nemá daleko k vi­dění surrealistů. Každý svůj obraz opírá o mistrnou kresbu, promýš­lí barevnou i prostorovou kompo­zici, usiluje o zachycení atmosféry. Jak sám řekl, maluje to, co se v něm děje.

Perfektní kresba přímo volala po grafickém ztvárnění. Oblíbil si ze­jména lept a litografii, u nichž mo­hl jistotu kresby nejlépe uplatnit. Rád se vracel k námětům svých obrazů, filmů i k námětům, které v něm vzbudila četba literárních děl. První knižní značky vytvořil Josef Kábrt v letech 1945-1946. Soustavněji se tvorbě exlibris a novoročenek začal věnovat až od roku 1977. Vytvořil celkem 179 knižních značek. Používal téměř výhradně tech­niku leptu, jen výjimečně vícebarevného. Tři knižní znač­ky vytvořil serigrafií, pět pak je zinkografickou reproduk­cí kresby. Náměty byly někdy ovlivněny přáním objednatelů, zpracování je však vždy kábrtovské. Častými motivy jsou krásné ženy nebo mužské příšery. I v exlib­ris se rád vracel ke svým literárním láskám. Podobně je tomu i u novoročenek, kde více využívá litografie a ba­revného zpracování. Avšak i zde nejkvalitnější práce vznikají technikou leptu. Za tvorbu knižních značek zís­kal roku 1989, bohužel již in memoriam, cenu Trienale českého exlibris v Chrudimi. Zpočátku tiskl své grafické listy sám, často zkoušel různé technické postupy, vhod­nost papíru a měnil barvu tisku. Později zasvětil do tajů řemesla uměleckého tisku svého syna Petra.

Josef Kábrt zemřel 7. února 1989 v Hradci Králové.

Podívejte se na GALERII  tohoto autora !
29.12.2021 08:38:56
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one