EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Janeček Ota
Janeček Ota

Malíř, grafik, ilustrátor a sochař.

Ota Janeček se narodil 15. srpna 1919 v Pardubičkách u Pardubic.

Byl to umě­lec širokého záběru. Nejzávažnější oblastí jeho výtvarné tvorby byla malba, kresba, grafika, knižní ilustrace, plas­tiky a sochy. Vedle toho se zabýval keramikou, návrhy na artprotis, šperky, byl autorem poštovních známek a spolupracoval na několika filmech. Po maturitě na reálce v Hradci Králové se Ota Janeček zapsal na fakultu architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze. Studoval zde kreslení a deskriptivní geo­metrii. Jeho profesory byli malíři Oldřich Blažíček, Cyril Bouda a sochař Karel Pokorný. Po uzavření českých vy­sokých škol v období nacistické okupace pracoval jako dělník a v letech 1941 - 1942 navštěvoval ateliér Josefa Nováka na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Od roku 1941 začíná vystavovat : jeho prvními výstavami jsou Sa­lón v divadle D 41, zlínský Salón mladých a výstava v Umělecké besedě v Praze. Již v roce 1943 se stal čle­nem SVU Mánes a v roce 1945 SČUG Hollar. Počet vý­stav, jichž se Ota Janeček účastnil od roku 1941 dosa­huje několika set, včetně asi 200 výstav v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v předních českých a slovenských galeriích, v Tate Gallery v Londýně, Bibliothéque Nationale v Paříži, McNay Art Institute v San Antoniu (Texas, USA) a v řadě dalších.

Rozsáhlé Janečkovo dílo je soustředěno do vícero ob­lastí. Je to především malba. Janečkovy začátky silně ovlivnil kubismus, jehož stopy lze najít v celém jeho dí­le. Současně s kubistickými obrazy se objevují i práce la­děné modiglianovsky, charakteristické poetickou kom­pozicí a kultivovanou barevností. Rokem 1948 se začíná nové období jeho tvorby. Obrazy se stávají jednodušší­mi, jsou inspirovány přírodou a řadí se do uzavřených cyklů: Ptáci (1948), Motýli (1948), Trávy (1949 - 1950), které jsou dominantou tohoto období, Stromy a Zimní zahrady (1952 - 1955) a Města. Přírodní svět postupně přechází v symboly a znaky - vznikají Flóry (1957 -1959), Organizmy (1960 - 1961), Tvary, buňky, Existence (1962). Dalšími cykly jsou pak Ecce homo a Terče, v ni­chž se námětem stává člověk. Janečkova grafická tvorba souvisela vždy s jeho malbou a ilustracemi. Jeho nejstarší grafické listy byly vlastně záznamy hotových obrazů (Trávy), později se však tento vztah změnil: gra­fika předcházela obrazům. Janeček ovládal suveréne všechny grafické techniky: lept, suchou jehlu, linoryt, li­tografii, dřevoryt, dřevořez, monotyp, většina jeho gra­fických listuje barevná, mnohdy je kresba na barevném podkladu, takže ještě lépe vyniká dokonalá linka. Exlibris Janeček mnoho nevytvořil, celkem 36, z toho je jedna litografie (shodou okolností jde o jeho první ex­libris z r. 1951 pro A. Rybičku), 9 listů jsou linoryty, ostat­ní pak suché jehly. Pro sběratele udělal ještě řadu vol­ných lístků, avšak bez legendy exlibris, jakoby mu písmo vadilo. Je třeba se zmínit i o jeho novoročenkách, ze­jména o těch, které dělal pro Jana Wericha. Knižní ilustrace Oty Janečka tvoří samostatnou rozsáh­lou kapitolu jeho díla. Jsou to především ilustrace dět­ských knih, které svědčí o jeho umění pochopit a vcítit se do dětské duše, jakož i o jeho snaze probudit este­tický cit dítěte. Příkladem jsou barevné kresby, jimiž vy­zdobil Slabikář, Živou abecedu, Zpěvníky, Pohádky a povídky pro malé čtenáře, z ostatních dětských knih je třeba uvést pastely / akvarely Anglických pohádek, Severských pohádek, knihy Františ­ka Halase „Před usnutím", Hrubí-novou „Krásku a zvíře", Šťastného prince od O. Wilda a desítky dal­ších. Nelze vyjmenovat všechny knihy, které ilustroval, těch bylo přes 200, řada z nich byla oceně­na v soutěžích o Nejkrásnější kni­hu roku nebo v jiné prestižní sou­těži: F. Halas: Dětem, B. Mathesius : Zpěvy staré a nové Číny, bratři Čapkové: Ze života hmyzu, J. Ch.Zarris: Rozprávky strýčka Remuse, nebo Heptameron Markéty Navarské či Umění milovat P. O. Nasa. Pokud jde o jeho známkovou tvorbu lze říci, že Janeček nebyl příliš vyu­žíván. V r. 1960 vyšla série šesti známek Vodní ptactvo, r. 1965 jedna známka s portrétem Bohuslava Martinů a r. 1967 opět série sedmi známek Vodní ptactvo. Janeček spolupracoval jako výtvarník na filmech Vlčí jáma, Ro­meo, Julie a tma, Taková láska. Za své dílo získal Ota Janeček řadu ocenění: 1948 Čest­né uznání na mezinárodní výstavě plakátů ve Vídni,1963 Zlatou medaili za ilustrace na Biennale Sao Paolo,1963 Bronzovou medaili na mezinárodní výstavě zná­mek v Paříži, 1969 Cenu ministerstva kultury ČSR za ilus­traci, 1970 Stříbrného orla na mezinárodní knižní výsta­vě v Nice a mnoho dalších cen, jako např. Cenu nakla­datelství Odeon, Albatros, Cenu Marie Majerové za ilustraci. V r. 1985 byl jmenován zasloužilým umělcem, 1989 čestným členem SSPE.

Ota Janeček zemřel v Praze 1. července 1996.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

29.12.2021 10:16:05
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one