EX LIBRIS - drobná grafika pro každého

Dobrovolský Jaroslav

Dobrovolský Jaroslav
Dobrovolský Jaroslav
Grafik a malíř.

Jaroslav Dobrovolský se narodil 5.října 1895 v Lužicích u Hodonína.

Byl samoukem a umělecká tvorba nebyla zdrojem jeho obživy, živil se jako učitel či školský pra­covník. Pocházel z početné rodiny důlního kováře a po maturitě na reálném gymnáziu v Hodoníně působil jako učitel matematiky a kreslení na různých místech jižní Mo­ravy. V roce 1935 byl zvolen starostou Hodonína a roku 1939 jmenován školním inspektorem s působištěm v Morav­ské Ostravě. Již na počátku okupace se aktivně účastnil odboje v „Obraně národa" a 11. září 1940 jej zatklo ges­tapo. Prošel věznicemi v Ratiboři, Olomouci a Brně, skončil v Mauthausenu, kde jako tisíce jemu podobných zemřel na následky nelidských útrap koncentračního tá­bora.

Výtvarná tvorba Jaroslava Dobrovolského zahrnuje malbu, grafiku a ilustrace. Jako malíř zůstal umělcem regionálního významu. Podstatné větších úspěchů do­sáhl jako grafik. Rozsah Dobrovolského grafického díla je úctyhodný již také proto, že byl aktivně činný pou­hých patnáct let, nebyl profesionálním umělcem a tvořil vedle svého učitelského zaměstnání a náročných povin­ností starosty a školního inspektora. Námětem mu byla zejména města a místa východní Moravy. Z grafických technik nejčastěji užíval dřevoryt a linoryt a technicky dobře ovládal i litografii a lept. Dobrovolského jemné dřevoryty vytvořené soutiskem několika pestrých barev jsou ojedinělou uměleckou vizí. Proti tomu většinou dvoubarevné dřevoryty zejména drobné grafiky působí klidným vyjádřením atmosféry místa, kraji­ny nebo architektury. Jeho plná umělecká aktivita spadá do let 1926 - 1931, drobnou grafikou se za­býval od roku 1925 až do zatčení v roce 1940. Své práce řadil do souborů a cyklů, jichž vydal cel­kem jedenáct. Ilustroval také několik knih (např. Bezručovy „Slezské písně" a Erbenoův „Vodník". Jako činný pe­dagog psal i odborné příručky o výuce kreslení. Jaroslav Dobrovolský dosáhl významných úspěchů ze­jména v tvorbě exlibris. Podle soupisu vydaného SSPE krátce po válce, vytvořil v letech 1925 -1940 celkem 168 knižních značek a na 50 lístků příleži­tostné grafiky. V technice převládá tisk z výšky. Pokud se týká námětů, lze jmenovat skupinu listů s té­matem krajiny, architektury nebo lesních interiérů, kde často použil jemný dvoubarevný dřevoryt a pak skupi­nu listů s abstraktními kompozicemi tvarů a ploch. Vel­kou většinu knižních značek zařadil do osmi souborů, které s jednou výjimkou vydal vlastním nákladem po­stupně v letech 1928 - 1938 vždy v počtu 120 výtisků. Ve dvacá­tých a třicátých letech se Dobrovolského exlibris často objevovala na výstavách doma i v zahraničí a těšila se velké poptávce při sběratelských výměnách. Jednotlivé tisky bývají podepsány a v tiskové desce označeny verzálka­mi autorova monogramu. Počet tisků nebývá uveden, rok vzniku jen výjimečně. Jaroslav Dobrovolský zemřel 29. dubna 1942 v kon­centračním táboře Mauthausen.
Podívejte se na GALERII tohoto autora !
29.12.2021 09:59:15
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one