EX LIBRIS - drobná grafika pro každého

Bílkovský František

Bílkovský František
Bílkovský František
Malíř a grafik.

František Bílkovský se narodil 10. srpna 1909 v Mrákotíně na jihu Českomoravské vysočiny v rodi­ně venkovského ševce.

Rodný dům Františka Bílkovského stojí v Mrákotíně do­dnes. Léta kolem něj vozívali koně pivo ze Studené nebo kámen z lomů. Zde mé pravděpodobně kořeny láska po­zdějšího malíře k těmto ušlechtilým zvířatům, která domi­novala jeho tvorbě spolu s půvabnou krajinou Vysočiny - krajinou jeho dětství a jinošství. Jako jedenáctiletý chla­pec začal chodit do Telčské reálky, kde se již projevily jeho výtvarné sklony, rozvíjené po maturitě (1928) sou­kromým studiem u malíře Antonína Václava Slavíčka v Tel­či. Výborně ovládl zejména kresbu, která se stala zákla­dem jeho další výtvarné činnosti, ať to již byla malba, grafika či ilustrace v knihách nebo časopisech. Po maturitě pracoval František Bílkovský na finančním úřadě v Dačicích, po vojenské službě se v roce 1932 se svou ženou trvale usadil v Brně. Zdrojem jeho příjmů byla práce v ze­měměřičském ústavu, v němž setrval až do odchodu do důchodu. Výtvarné tvorbě - kresbě a malbě - se věnoval po zaměstnání. V meziválečné době kreslil ilustrace pro nakladatelství Moravské kolo spisovatelů a portrétoval mnohé ze svých přátel a spolupracovníků. Ve čtyřicátých letech začal rozvíjet grafické tech­niky. Vyzkoušel je všechny, avšak nakonec si nejvíce oblí­bil litografii. V malbě používal nejraději temperu, kvaš, akvarel, někdy i olej. Celkově lze říci, že František Bílkov­ský byl konstruktivním realistou se sklonem k lyričnosti. Zůstával stále svůj, nepodléhal módním vlivům, styl jeho práce se měnil jen velmi pozvolna, náměty zůstávaly stej­né. Více než nové tvůrčí výboje, lákalo jej navazovat na tradiční odvětví českého symbolismu. Byl obdařen hlu­bokou a citlivou intuicí, která si nevšímá jen povrchu vě­cí. Jeho zájem upoutávalo vše, co kolem sebe viděl. V celém jeho výtvarném díle se stále zračí krásný vztah a obdiv k rodnému kraji, přírodě, k lidem i zvířatům. Ze­jména již zmínění koně byli jeho láskou. V Bílkovského obrazech i kresbách často vídáme děti - to vzpomíná na své dětství, které si idealizuje. Sám však děti neměl. Z ce­lého díla dýchá vyrovnanost, klid a pohoda. Významné místo v tvorbě F. B. zaujímají ilustrace. Knižní tvorba z let 1928 - 1988 podle soupisu L. Vanička zahrnuje více než 100 titulů, které ilustroval nebo se podílel na jejich vý­tvarné podobě. Nejméně 14 z nich jsou náročné biblio­filie. Bílkovský vyzdobil mnoho pohádek a povídek pro děti, básnických sbírek a různých románů, většinou od moravských autorů. Spolupracoval s několika morav­skými tiskárnami v Brně, Blansku a s Obzinovou tiskárnou ve Vyškově. Roku 1948 dosáhl vysokého nákladu román „Betlém" od K. Bochořáka, pro který F. B. nakreslil 42 lito­grafií.Rovněž grafická tvorba Františka Bílkovského je po­měrně rozsáhlá. Vedle řady volných listů vydal celkem 12 souborů grafiky, litografií nebo suchých jehel, s náměty krajiny a měst Českomoravské vysočiny - Dačic, Telče, Sla­vonie a také Brna. Tvorbě knižních značek věnoval F. Bíl­kovský značnou pozornost. V seznamu sestaveném br­něnským sběratelem a umělcovým přítelem L. Randýskem u příleži­tosti osmdesátých narozenin au­tora jich je za léta 1929 -1988 za­znamenáno celkem 355. Velká většina z těchto drobných lístků jsou jednobarevné litografie velmi charakteristického rukopisu (290 prací) a suché jehly (celkem 43 prací, většinou z padesátých let). Ostatní jsou zinkografické repro­dukce kreseb (16 listů) a linoryty (6 listů). Mimo tento soupis je známo ještě dalších asi deset knižních značek vzniklých pravděpodobně po roce 1988. Valnou většinu exlibris autor podepsal. Svými ná­měty odpovídají tato křehká grafická dílka celkovému vý­tvarnému projevu umělce - zpodobňuje na nich přírodu, květiny, ptáky, koně (většinou při práci), ale i krajiny s pa­noramaty „svých" měst - Brna, Dačic a Telče. K oblíbeným námětům patřil i Don Quijote, vždy ovšem s koněm.

Byl členem SSPE, exlibris vystavoval od roku 1977 čtyřikrát v Chrudimi a v letech 1965 - 1984 devětkrát v zahraničí. František Bílkovský byl členem spolku Aleš, Bloku výtvar­ných umělců moravských a slezských, Českého svazu vý­tvarných umělců a ČFVU. Od roku 1932 se zúčastnil té­měř padesáti spolkových výstav v různých městech re­publiky, zejména však v Brně a měl i několik souborných osobních výstav. Poslední, k nedožitým devadesátinám, mu uspořádali jeho přátelé v roce 1999 v Brně. Svým dí­lem je zastoupen ve sbírkách NG v Praze, Moravské gale­rii a Městské galerii v Brně, v galeriích a muzeích ve Vel­kém Meziříčí, Jihlavě a Přerově. Od roku 1977 má jeho dí­lo stálou expozici - „Síň Františka Bílkovského" v Městském muzeu a galerii v Dačicích. Z díla Františka Bílkovského na nás i dnes dýchá laskavost umělce, pohoda a mír. Jeho většinou šedočerné litogra­fie nás stále oslovují a dodávají jas do každodenního ži­vota - a to není v dnešní době málo.

František Bílkovský zemřel 18. října 1998 v Brně.

Podívejte se na GALERII  tohoto autora !

03.09.2013 10:53:27
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one