EX LIBRIS - drobná grafika pro každého
Aleš Mikoláš
Aleš Mikoláš

Malíř, kreslíř a ilustrátor.

Mikoláš Aleš se narodil 18. listopadu 1852 v Miroticích na Písecku.

Po krátkém studiu na píseckém gymnáziu a reálce studo­val v letech 1869 až 1876 na pražské Akademii u pro­fesorů J. M. Trenkenwalda a J. Sweertse. Původ Alšovy tvorby lze hle­dat ve venkovském prostředí Jižních Čech, v němž vy­růstal a ve vlivu historických kompozic Karla Svobody a Josefa Mánesa. V letech 1876 - 1879 pobýval na statku A. Brandeise v Suchdole u Prahy, roku 1879 byl na krátké studijní cestě v Itálii a pak až do své smrti žil velmi skromným životem v Praze. Byl čestným předse­dou Spolku českých studentů umění, členem Umělecké besedy a byl prv­ním starostou SVU Mánes. Patřil k představitelům tzv. generace Národního divadla. Přesto, že byl vůdčí osobností českého novodobého umění, oficiálního ocenění se mu dostalo teprve na sklonku života. Mikoláš Aleš byl rozeným vynikajícím kreslířem. Po ab­solvování Akademie se věnoval krátkou dobu malbě a přípravě velkých projektů. Spolu s Františkem Ženíškem roku 1879 zvítězil v soutěži na výzdobu Národní­ho divadla, jejíž realizace mu přinesla zklamání a mno­ho osobních problémů, které vedly k tomu, že zcela rezignoval na malířskou tvorbu. V 80. letech byl před­ním kreslířem mnoha českých časopisů a věnoval se knižní grafice a ilustracím. Zde mu bylo výhodou osobní přátelství s vynikajícími spisovali té doby - A. Jiráskem, J. Arbesem, K.V. Raisem a dalšími. V 90. le­tech věnoval mnoho úsilí výzdobě budov a spolupra­coval s význačnými architekty. Pro Alše je charakteristická tvorba v cyklech a zájem o romantické náměty z české historie. Trvalou stopu v českém výtvarném umění zanechaly především jeho kresby a ilustrace Čelakovského Ohlasů, čes­kých lidových písní (Špalíček l. a II.), Rukopisů králo­védvorského a zelenohorského, Jiráskových Psohlavců a mnoho jiných. První samostatnou výstavu měl teprve v roce 1896, potom však následovalo až do 40. let velké množství výstav dalších. Literatura o Mikoláši Alšovi je velmi bohatá, avšak bez souborné a kvalitní monografie. Exlibris představují v díle Mikoláše Alše zcela okrajo­vý fragment a v současné době zmizela z povědomí velké většiny sběratelů. Do historie českého exlibris nesporně patří jednak jako součást díla významné osobnosti českého umění a také dobou svého vzniku mezi léty 1878 a 1913, kdy tyto knižní značky předcházelo pouze jediné exlibris Josefa Mánesa pro Lannu z roku 1868. List Mánesův a sedm prv­ních exlibris Mikoláše Alše vznik­lých v letech 1878 až 1880, byly jediné knižní značky českých umělců až do roku 1888, kdy se datují práce Hanuše Schweigera. Rozsáhlejší tvorba českých exlibris začíná pak až v posled­ních letech minulého století. Všechny Alšovy knižní značky jsou reprodukcemi kre­seb, z nichž některé byly provedeny přímo do knih. Je­jich popisný seznam vydal v lednu 1916 Václav Rytíř s předmluvou Dr. E. Svobody. Soupis zahrnuje 17 po­ložek, později jej Rytíř doplnil o další dva exempláře a vydal ještě několikrát. Náměty a forma knižních zna­ček Mikoláše Alše prodělaly pozoruhodný vývoj. Zatímco první práce zcela vycházejí z historických schémat heraldických exlibris, dospívá později ke zcela modernímu výrazu, kde uplatňuje jak atributy povolání (knihař Rajman), tak ilustrační kresbu v kombinaci s písmem. Pro sebe nakreslil sedm značek, z nichž první dvě jsou z roku 1878 a jsou tedy prvními značkami IPSE SIBI českého umělce. Některá Alšova ex­libris byla často reprodukována a známe je v mnoha variantách barev, užitého papíru i velikostí.

Mikoláš Aleš se zemřel 10. čer­vence 1913 v Praze, pohřben byl na Vyšehradě.

Podívejte se na GALERII tohoto autora !

 

 

 

 

31.08.2013 15:28:21
malyvlk
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Bouda Jiří_02.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Polívka Václav.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Oberthor Karel_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Lípa Jiří.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Kisza Herbert_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
_Šimlíková Rea_03.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Melan Petr_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
Čápová Hana_01.jpg
Výstavu grafik s touto tématikou naleznete ZDE.
01_Hřivnáč Tomáš.jpg
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one